Carpati Com

Protectia datelor

SC CARPAȚI – COM SRL

CUI 132702, J03/744/19.06.1991

BRADU,Strada Prelungirea Craiovei,nr 42,ARGES,ROMANIA

Politica privind asigurarea securității

datelor cu caracter personal prelucrate

Prin această politică declarăm determinarea de a asigura securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de organizație în conformitate cu legislația aplicabilă.

Conform Regulamentului UE 679/2016, în vigoare de la data de 25 mai 2018 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. De asemenea, informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reşedinţă, adresa de e-mail personală, numărul de telefon, CNP-ul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, vârsta, informaţiile privind starea de sănătate, etc.

Datele cu caracter personal anonimizate ireversibil, în aşa fel încât persoana fizică nu mai poate fi identificată, nu mai sunt considerate date cu caracter personal.

În desfăşurarea activităţii, CARPAȚI – COM SRL colectează şi prelucrează date cu caracter personal aparţinând salariaţilor sau candidaţilor la obţinerea unui post în cadrul organizației, colaboratorilor, clienţilor, etc:

în cazul angajaţilor – în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă;

în cazul candidaţilor la obţinerea unui post în cadrul organizației: pentru activități specifice departamentului Resurse Umane (nume și prenume, adresă mail, telefon, date privind cariera profesionala, etc)

– în cazul colaboratorilor-clienţilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de prestări servicii încheiate (detalii de plată, adresă defacturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, nume siprenume titular cont, valabilitate card, etc)

Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea organizației, precum şi organizării şi furnizării serviciilor prestate.

Vom respecta cu strictețe obligația de păstrare a secretului professional pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre această procesare pentru a respecta obligația noastră de secret profesional față de dumneavoastră.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt cele strict necesare pentru derularea activității organizației atât în calitatea ei de angajator cât și de profesionist organizat ca societate cu răspundere limitată.

Pentru conformitatea cu cerințele legale sau de acreditare, o parte dintre datele personale sunt transmise către terțe părți: Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, Inspecția Muncii (Revisal), ANAF, etc. Transmiterea acestor date se face cu respectarea prevederilor legale privitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Durata de păstrare a datelor cu caracter personal se extinde asupra intervalului de timp necesar pentru atingerea scopului prelucrării.

Datele personale pot fi colectate şi prelucrate atât prin utilizarea suportului de hârtie cât şi cu ajutorul unor aplicaţii informatice.

CARPAȚI – COM SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice care să asigure securitatea datelor împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate şi a implementat politici și proceduri de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor în timpul transmiterii sau stocării lor. În cazul apariţiei unor situaţii tehnice sau de încălcare a securității care să pună în pericol confidențialitatea sau informațiile personale, ne angajăm să vă informăm despre aceste lucruri prin mijloace adecvate: mesaje publice, mesaje email, apeluri telefonice.

Persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare: – să fie informată cu privire la datele cu caracter personal colectate şi prelucrate, scopul şi durata prelucrării, temeiul juridic care stă la baza prelucrării datelor personale (inclusiv eventualele consecințe în cazul neconformării) sau necesitatea acordului neechivoc (scris) al persoanei, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, drepturile persoanei vizate, dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere,

  • Dreptul de acces: – să obţină informaţii despre datele personale deţinute de către operatorul de date cu caracter personal, inclusiv sursa acestor date, dacă sursa este alta decât persoana vizată

  • Dreptul la rectificare: – să solicite corectarea oricăror informații personale incorecte, inexate, incomplete, învechite sau inutile

  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): – să solicite ștergerea datelor personale și neprelucrarea lor pe mai departe, fără întârzieri, atunci când prelucrarea datelor nu mai este necesară sau a fost făcută ilegal (cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia naţională sau europeană)

  • Dreptul la restricționarea prelucrării: – să solicite restricționarea prelucrării datelor personale în anumite cazuri, în totalitate sau în parte, temporar sau permanent, precum şi să anuleze această restricţionare

  • Dreptul la portabilitatea datelor: – să solicite şi să primească datele cu caracter personal într-un format structurat, prelucrabil automat și interoperabil şi/sau să solicite transferarea datele către alt operator sau terță parte

  • Dreptul la opoziție: – să se opună prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului când există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei sau a cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public

  • Dreptul de a nu fi supusă unei decizii bazate pe prelucrarea automată: – persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dacă aceasta produce efecte juridice ce privesc persoana respectivă sau o afectează într-o măsură semnificativă şi de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia în astfel de cazuri.

Drepturi de mai sus pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări în format fizic la sediul organizației, respectiv CARPAȚI – COM SRL, BRADU,Strada Prelungirea Craiovei,nr 42,ARGES,ROMANIA, tel: 0248 250045, email: manager@carpaticom.ro.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Cererile repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate vor fi respinse.

Această politică se aplică în orice acțiune a organizației care direct sau indirect are legătură cu prelucrarea de date cu character personal. Prezenta politică va fi adaptată permanent în funcție de evoluția activității organizației. Prezenta politică va fi adusă la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe website-ul nostru, la link-ul următor: www.carpaticom.ro.